Vilkår – KOLON

Vilkår

1. Om avtalen

Ved å akseptere vilkårene ved kjøp av kurs og tjenester ved KOLON AS, har kunde akseptert vilkårene i denne avtale. Påmeldingen er økonomisk bindene. Ved bestilling via web (kolon.no) gjelder Lov om angrefrist. Kunde vil motta en påmeldingsbekreftelse sammen med et ferdig utfylt angreskjema fra KOLON på e-post. Påmeldingsbekreftelsen og vilkårene utgjør til sammen kundens avtale med KOLON.

Det tas generelt forbehold om trykkfeil på våre nettsider og sosiale medier. Slike feil skal korrigeres så snart som mulig.

Dersom du ønsker å kjøpe tilleggstjenester som f.eks. timer med personlig lærer eller faglærer, eller ulike nettjenester, må dette bestilles via våre nettsider eller det må bekreftes skriftlig per e-post. Tilleggstjenester skal betales forskuddsvis av oppstart.

Dersom andre, for eksempel arbeidsgiver eller enkeltpersoner, skal dekke kursavgift helt eller delvis, må denne medsignere egen avtale. Hvis Kunde ikke er fylt 18 år ved inngåelse av kontrakt, må foresatte medsignere.

I dette dokument omtales kunde, kursdeltaker og tjenestemottaker med fellesnevneren Kunde. Kurs, kurspakker og tjenester omtales med fellesnevneren Kurs.

 

2. Skolerute ved privatistkurs

KOLON AS har fast påske og sommerferie. I begynnelsen av hvert semesteret vil det avklares om det blir høstferie eller vinterferie i de enkelte fagene. Timeplanen kan bli forandret i løpet av året dersom uforutsette omstendigheter skulle oppstå.

 

3. Oppmelding til eksamen ved privatistkurs

Det er den enkelte Fylkeskommune som er ansvarlig for organisering, gjennomføring og sensur av privatisteksamen, og som tar i mot påmeldinger til eksamen. KOLON er ikke involvert i gjennomføring av privatisteksamen. Kunde er ansvarlig for å melde seg opp til riktig eksamen og må selv dekke privatisteksamensgebyr til Fylkeskommunen. For mer informasjon om eksamen og gjennomføring se Udir.no (Forberede og ta eksamen).

 

4. Fakturerings- og betalingsvilkår

Kursavgifter er summen av prisen på de enkelte tjenester, materialer, kurs og seminarer kunden har meldt seg opp til, deltatt på eller kjøpt, samt registreringsavgift og andre avgifter i samsvar med de betingelser som er anført i avtalen. Kontrakten er økonomisk bindende. Kunden plikter å betale i henhold til avdrags/forfallsdatoer i kontrakt, samt kontraktens regler om avbrudd. Ved eventuelt avbrudd, plikter kunde å betale i henhold til vilkårenes regler om avbrudd, se pkt. 6.

Ved påmelding må kunden forskuddsbetale kr. 1500,- av kjøpesummen. Summen trekkes fra senere faktura. Summen betales per påmelding, ikke per kurs.

Dersom du skal søke støtte hos lånekassen, anbefaler vi at du søker med en gang etter at du har meldt deg opp til kurs via lanekassen.no.

Ved forsinket innbetaling av avdrag påløper forsinkelsesrenter etter ”Lov om renter ved forsinket betaling”. Avdrag blir oversendt inkasso ved forsinket betaling. Kursavgifter for avlyste kurs refunderes kunden.

Ved behov for utsatt betaling må Kunde kontakte KOLON AS. Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre. Dersom andre, for eksempel arbeidsgiver eller enkeltpersoner, skal dekke kursavgift helt eller delvis, må denne med-signere en egen avtale. Kunde som ikke regnes som forbruker (ikke privatkunde) skal betale for kurset slik det fremgår av avtalen.

Dersom Kunde ikke betaler etter avtale, kan KOLON avbryte studiet og tjenestene kunden har kjøpt. KOLON vil i disse tilfeller også melde fra til Lånekassen om avbrutt studie.

 

4.1 Betalingsmuligheter

Alle tilleggstjenester som personlig lærer og faglærer, betales forskuddsvis, før kunden gis tilgang til tjenesten. Se mer informasjon om bruk av personlig lærer og faglærer i punkt 11.1.

Som kunde ved KOLON har du følgende betalingsmuligheter:

 

4.1.1 Skal ikke ha lånekassestøtte

Dersom du ikke skal ha lånekassestøtte, kan du velge mellom å betale alt på én gang, eller å dele beløpet opp i maksimalt 3 avdrag. Ved oppdeling påløper et fakturagebyr på kr 100,-. Hele summen må være innbetalt innen 9. uke av kurset. Du må bestemme deg på forhånd for hvilket betalingsalternativ du ønsker, da betalingen vil være et autotrekk fra kontoen din.

Dersom Kunde skal ta helårskurs, må halve helårskurset være betalt innen uke 9 det første semesteret, og det resterende beløpet må betales innen uke 9 det andre semesteret. Hvis Kunde skal ta kurs over flere år, må Kunde tilsvarende betale for det inneværende semesterets Kurs innen uke 9.

Dersom du ønsker å innfri gjelden tidligere, kan du gjøre dette, ved å sette inn resterende beløp. Ta kontakt på faktura@kolon.no.

 

4.1.2 Skal ha lånekassestøtte

Dersom du skal ha lånekassestøtte, må du betale alle kursavgifter i det du får første utbetaling fra Lånekassen det gjeldende semesteret. Hvis du får lånekasseutbetalingen senere enn 15. august (høstsemester) / 15. januar (vårsemester) må du ta kontakt med KOLON på faktura@kolon.no snarest.

Dersom Kunde skal ta helårskurs, må første semester av helårskurset betales i det du får første utbetaling fra Lånekassen. Andre semester betales i det du får første utbetaling fra Lånekassen neste semester. Hvis Kunde skal ta kurs over flere år, må kunde tilsvarende betale for det inneværende semesterets Kurs i det Kunde får første utbetaling fra Lånekassen det semesteret.

 

4.1.3 NAV eller arbeidsgiver skal dekke kursavgiften

Dersom NAV eller arbeidsgiver skal dekke kursavgiften, kan NAV eller arbeidsgiver velge å motta faktura. Faktura utløser et fakturagebyr på kr 100,- per faktura og må betales innen forfallsdato på faktura. NAV eller arbeidsgiver kan velge mellom å betale alt på én faktura, eller alt per semester.

Dersom arbeidsgiver eller enkeltpersoner skal dekke kursavgift helt eller delvis, må denne medsignere egen avtale.

 

5. Angrerett

Etter angrerettloven har du 14-dagers angrerett etter kontraktinngåelse. Forutsetning for at angrerett kan tas i bruk er at avtalen har blitt inngått ved fjernsalg (per telefon eller web) eller utenfor fast lærested. Angreretten gjelder derfor kun for dem som ikke har vært til en samtale ved lærestedet i forbindelse med påmelding/kontraktsignering.

Kunde har 14 dagers angre-rett etter mottatt bestillingsbekreftelse. Avmelding skal skje skriftlig per brev eller e-post med utfylt angreskjema vedlagt. 

 

6. Avbrudd og utmelding av kurs

Ved avbrudd beregnes en registreringsavgift, se pkt 6.2 og 6.3. Dersom kunden trekker seg før kursavgift er betalt, må registreringsavgift likevel betales. Kursavgift som er innbetalt utover registreringsavgift refunderes Kunden.

Kursdeltager som ikke regnes som forbruker (ikke privatkunde) skal betale for kurset slik det fremgår av avtalen.
 

6.1 Formkrav og bevisbyrde

Avmelding skal skje skriftlig per brev eller e-post med utfylt angreskjema vedlagt, uansett årsak. Det er ikke anledning til å ta forbehold om støtte fra Lånekassen. Angrefristen på 14 dager gjelder selv om kursdeltaker skulle få avslag på støtte fra Lånekassen.

Søknad om midlertidig avbrudd må også sendes skriftlig til skolen, sammen med dokumentasjon som nevnt i pkt. 6.5.

KOLON skal sende en skriftlig bekreftelse for at avbrudd er registrert. Kunde kan ikke gå ut fra at avbrudd er registrert før en slik bekreftelse foreligger, fordi bevisbyrden for at avbrudd er varslet ligger hos kunden.
 

6.2 Før kursoppstart

Angrefristen på 14 dager gjelder selv om kursdeltaker skulle få avslag på støtte fra Lånekassen. Etter 14 dager og frem til kursstart er det mulig å melde seg av kurs mot et administrasjonsgebyr pålydende kroner 1.000,- pr. fag/kurs.

Ved avmelding fra flere fag/kurs samtidig vil administrasjonsgebyret ikke overstige kroner 2.000,-. Dersom kunde har delbetalt eller betalt for hele kurset forut, vil Kunde tilsvarende faktureres restbeløpet eller få tilbakebetalt innbetalinger minus administrasjonsgebyr i henhold til første avsnitt i punkt 6.2.

 

6.3 Etter kursstart

Kurs som varer inntil 6 måneder

Kurset skal betales fullt ut. (Dette punktet gjelder ikke nettundervisning).
 

Kurs som varer mer enn 6 måneder og mindre enn 12 måneder

Ved avbrudd i løpet av 1. semester betales 70% av årlig kursavgift, ved avbrudd i periodene mellom 1. semesters slutt og 2. semesters start betales 75% og ved avbrudd i løpet av 2. semester betales 100%. (Dette punktet gjelder ikke nettundervisning).
 

Kurs som varer mer enn 12 måneder og mindre enn 18 måneder

Ved avbrudd i løpet av 1. semester betales 40% av total kursavgift, ved avbrudd i periodene mellom 1.semesters slutt og kursstart 2. semester betales 50%. Ved avbrudd i 2. semester og frem til kursstart 3. semester betales 75% og ved avbrudd etter kursstart av 3. semester betales 100%. (Dette punktet gjelder ikke nettundervisning).
 

Kurs som varer mellom 18 måneder og mindre enn 24 måneder

Kunde har anledning til å melde avbrudd for 2. kursår (3. semester og utover) uten ytterligere kostnader, innen utgangen av uke 25 der 3. semester starter på høsten og innen utgangen av uke 48 i foregående år der 3. semester starter på våren. Utmeldingen skal sendes skriftlig til skolens administrasjon. Skjer utmeldingen etter nevnte frist må Kunden betale 70% av 2. års kursavgift, 75% for avbrudd i perioden 3. semesters slutt og 4. semesters start, og 100% ved avbrudd i løpet av 4. semester. (Dette punktet gjelder ikke nettundervisning).
 

Kurs som varer mellom 24 måneder og mindre enn 36 måneder

Kunde har anledning til å melde avbrudd for 3. kursår (5. semester og utover) uten ytterligere kostnader, innen utgangen av uke 25 der 5. semester starter på høsten og innen utgangen av uke 48 i foregående år der 5. semester starter på våren. Utmeldingen skal sendes skriftlig til skolens administrasjon. Skjer utmeldingen etter nevnte frist må Kunden betale 70% av 2. års kursavgift, 75% for avbrudd i perioden 3. semesters slutt og 4. semesters start, og 100% ved avbrudd i løpet av 4. semester. (Dette punktet gjelder ikke nettundervisning).

 

6.4 ERSTATTE FAG

Hvis Kunden trekker seg fra inngått kontrakt ved å erstatte den med en ny, gjelder avbruddsreglene fra opprinnelig kontraktinngåelse.

 

6.5 SØKNAD OM AVBREKK

Skolen vil ved dokumentert sykdom eller ved andre tungtveiende grunner etter skriftlig søknad kunne godkjenne midlertidig avbrekk i kurset. Ved helserelaterte hendelser må det aktuelle forhold dokumenteres med legeerklæring og leveres sammen med skriftlig avbruddsmelding til lærestedet senest innen to uker etter påbegynt fravær.

Ved avbrudd som følge av uforutsett innkalling til militærtjeneste har Kursdeltageren rett til å foreta midlertidig avbrekk i kurset dersom militærtjenesten gjør det umulig å gjennomføre kurset i henhold til opprinnelige planer og Kursdeltageren har varslet skolen omgående etter å ha mottatt innkallingen.

Dersom kurset avbrytes på grunn av uforutsette, alvorligere forhold som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure) betales bare for tilbudt undervisning. Utdelt materiale skal i slike tilfeller leveres tilbake til skolen.

Alle søknader må sendes umiddelbart etter oppstått hendelse, og senest 2 uker etter hendelen har oppstått. Søknad må sendes skriftlig til KOLON.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av kurs / tjeneste.

 

7. Bilder / video

KOLON forbeholder seg retten til å bruke bilder og video tatt av studenter og ansatte til markedsføring på sin internettside og i trykket materiell. Dersom den enkelte student ikke ønsker at bilder av seg selv benyttes av KOLON, må studenten selv formidle dette skriftlig til KOLON.

 

8. Opptak av undervisning

8.1 Formål

KOLON gjør deg oppmerksom på at det gjøres opptak i sanntid (streaming) og lyd av undervisning slik at Kunder kan følge undervisningen på egen plattform, dersom de ikke kan være tilstede i en undervisningsøkt.

 

8.2 Hva, hvem, når, hvor, hvordan

Stedsundervisning

Undervisningsøkter filmes fra bakerst i klasse-rommet, mot læreren og med læreren, SMARTboard og whiteboard/SMARTkapp i fokus.

Kunden kan komme på film, men hovedsakelig hvis de skal frem å skrive på tavlen eller presentere noe. Dersom kunden ikke ønsker å komme frem til tavlen, må dette avklares med lærer forut for undervisningsøkten. Lærer kan likevel be kunden om å være aktiv i undervisningsøkten, uten å måtte komme frem til tavlen.

Ethvert opptak i sanntid og av lyd finner sted innenfor tidsrommet av en undervisningsøkt.

Lærer kan ta forbehold om at det ikke tas lydopptak ved enkelte forelesninger eller deler av en forelesning dersom forelesningen inneholder sensitiv informasjon eller personopplysninger.
 

8.3 Dersom kunden ønsker å gjøre video- og/eller lydopptak

Private video- og lydopptak av undervisning skal skje etter samtykke fra medstudenter og lærer. Dersom kunder ønsker å gjøre egne opptak i f.eks. gruppeoppgaver eller annet, skal lærer meldes i fra til om dette. Et slikt opptak skal kun brukes til privat bruk i forbindelse med innlæring av det aktuelle stoffet eller til presentasjon av materiale ved KOLON, og kan ikke distribueres uten videre godkjenning fra KOLONs daglige leder.
 

8.4 Visning og lagring

Opptak og lyd vil streames på den enkelte kusets side i KOLONs lukkede LMS-sider. Opptak og lyd vil deretter ligge tilgjengelig for lærer og medstudenter i faget ditt frem til eksamen. KOLON forbeholder seg retten til å lagre lyd og opptak i egne arkivsystemer i inntil 3 år etter avsluttet kurs.

KOLON forbeholder seg også retten til å benytte seg av video- og lydklipp fra undervisningen i markeds-øyemed eller i undervisningsøkter. Dersom du ikke ønsker at KOLON skal benytte seg av klipp etter dette avsnitt, må du gi KOLON skriftlig beskjed om dette innen fire uker etter kursets slutt.

Dersom KOLON ønsker å benytte seg av video- og lydklipp fra undervisningen før kursets slutt og innen 4 uker etter at kurset er slutt, skal KOLON innhente tillatelse til dette fra de kunder som kommer til syne i videoklippet.

 

9. Mislighold av avtalen

9.1 KOLONs mislighold

Dersom KOLON misligholder avtalen ved at den ikke gir det kurstilbudet, eventuelt ikke den kvalitet på dette, som Kunden har krav på etter avtalen (se pkt. 8), har KOLON rett til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud. Såfremt ikke forholdet kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan Kunden heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra KOLONs side. Melding om slik heving må gis KOLON innen rimelig tid, og meldingen skal være skriftlig. KOLON vil da refundere betalte avgifter for resterende kursperiode. Utover det som er angitt ovenfor, kan ikke Kunden gjøre noe krav gjeldende mot KOLON som følge av mislighold. Dette gjelder ikke Kunder som anses å være forbrukere (private kunder) som kan kreve erstattet direkte dokumenterbart tap som er adekvat, men ikke indirekte tap. Slik erstatning er begrenset oppad til et beløp tilsvarende verdien av betalt kursavgift.

 

9.2 Force Majeure

Dersom KOLONs mislighold skyldes force majeure, vil ikke Kunden ha krav på kompensasjon, utbedring, refusjon, heving eller erstatning etter punkt 7.1 over. Som force majeure regnes i denne avtalen hendelser som er ekstraordinære, upåregnelige eller utenfor KOLONs kontroll, og som umuliggjør, vanskeliggjør eller på annen måte medfører vesentlige ulemper ved avtaleoppfyllelsen fra KOLONs side. Forhold som omfattes er dermed blant annet innføring av sanksjoner, begrensninger, vedtak eller andre handlinger fra offentlige eller lokale myndigheter, brann, streik, sykdomsutbrudd og følgene av slike forhold.

 

9.3 Kundens mislighold

Ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling av registrerings- eller kursavgift eller annen godtgjørelse til KOLON, skal Kunden betale rente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr 100, og purring vil bli sendt. Det vil påløpe et purregebyr på kroner 75,-. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter purring er sendt vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven. Ved vesentlig mislighold av avtalen fra Kundens side, kan KOLON heve den etter forutgående varsel. KOLON skal skriftlig gi melding om slik heving.

 

10. KOLONs ansvar

KOLON plikter å oppfylle de aktuelle krav som fremgår av denne avtale. KOLON skal behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk.

10.1 Ved privatistkurs og personlig lærer

KOLON skal stille med faglig kvalifiserte lærere. Lærerne blir evaluert hvert semester. KOLON skal gjennomføre undervisningen i samsvar med de planer som på forhånd er lagt frem for kunden. KOLON kan likevel foreta endringer hvis spesielle forhold tilsier det. KOLON må dokumentere og begrunne hvorfor endringene er nødvendige. Ved stedsbaserte kurs (undervisning i klasserom) forbeholder KOLON seg retten til å avlyse kurset som følge av liten deltakelse eller av andre årsaker som er utenfor KOLONs kontroll. Ved avlysning fra KOLON sin side vil kunden få refundert alle innbetalte registrerings- og kursavgifter. Dersom KOLON avlyser kurstilbudet om følge av liten deltagelse må varsel om avlysning sendes Kunden så tidlig som mulig og senest innen 1 uke før kursstart. KOLON er da pliktig å prøve å sette opp et alternativt kurstilbud til kunden ved KOLON eller annen aktør.

Les mer om kundens ansvar ved bruk av faglærer og personlig lærer i  punkt 11.1.

 

11. Kundens ansvar

Kunden plikter å oppfylle de aktuelle krav som fremgår av denne avtale.

Kunden skal sette seg inn i og følge skolens til enhver tids gjeldende reglement. Ordensreglement finner du på våre nettsider / Min side.

Kopiering eller deling av kursmateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører skolen, evt. noen skolen har avtale med, må ikke forekomme uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra skolen.

Kunden må straks melde skolen skriftlig, ved endring av adresse, e-postadresse eller telefonnummer.

Kunden er selv ansvarlig for at fagene kursdeltaker tar hos KOLON gir de rette fagkombinasjonene kunden trenger på sitt vitnemål for å oppnå ønskelig kompetanse.

Kunden er selv ansvarlig for oppmelding til eksamen og må selv kontrollere at disse eksamenene ikke faller på samme tidspunkt.

Påvirkning av alkohol eller andre stoffer: Kunden kan ikke under noen omstendigheter møte til undervisningen i ruset tilstand eller å benytte rusmidler på skolen. KOLON har rett til å utvise Kunder som ikke etterlever dette. Utviste kursdeltakere mister da også sin rett til å få refundert kursavgiften. (Dette punktet gjelder ikke nettundervisning.)

Kunden er forpliktet til å betale kursavgifter ihht. Avdrags-/forfallsdatoer i kontrakt, samt kontraktens regler om avbrudd. Dersom Kunde ikke betaler etter avtale, kan KOLON avbryte studiet og tjenestene kunden har kjøpt. KOLON vil i disse tilfeller også melde fra til Lånekassen om avbrutt studie.

Kunden forplikter seg til å møte presis til undervisningstimene, delta i undervisningen i den form den blir gitt og skaffe seg det nødvendig undervisningsmateriell for gjennomføring av undervisningsopplegget.

Ved sykdom eller annet fravær bør kunden følge undervisningen på nett, enten i samtid eller i etterkant.

Kunden forplikter seg å aktivt bli medlem i de lukkede Facebookgrupper KOLON har opprettet i de aktuelle fag. Kunden forplikter seg også til å bli medlem av KOLONs felles lukkede facebookgruppe for privatister inneværende semester.
 

Kunden bør også

  • Være aktiv i timene
  • Delta i kollokviegrupper
  • Spørre om hjelp ved behov
  • Gjøre de arbeid som kreves og anbefales, inklusiv innleveringer

 

11.1 Personlig lærer eller faglærer

Alle tilleggstjenester som personlig lærer og faglærer, betales forskuddsvis, før kunden gis tilgang til tjenesten.

Enhver kunde som kjøper timer med personlig lærer og faglærer, heretter kalt lærer, får adgang til undervisningstimer gjennom forhåndsbetalte pakker. Pakken definerer hvor mange timer en kunde skal ha med lærer. En undervisningsøkt varer i minimum to timer, og tidspunkt for en økt avtales direkte mellom kunde og lærer. Dersom kunden ikke kan stille til avtalt tid må kunden varsle lærer om dette, senest 24 timer før avtalen finner sted. Dersom kunden ikke overholder avtalen, vil lærer trekke to undervisningstimer fra undervisningspakken kunden har kjøpt. Dersom kunden kommer for sent til undervisningsøkten, vil klokken likevel begynne å gå fra det avtalte tidspunkt, og undervisningsøkten vil bli forkortet tilsvarende.

 

11.2 Ansvar for kursdeltagers eiendeler og løsøre

Kunde står selv ansvarlig for egne eiendeler; klær, bøker, elektronisk utstyr og lignende løsøregjenstander. Skader på personlig utstyr dekkes ikke av skolen eller skolens forsikringsselskap. KOLON er likevel erstatningspliktig dersom skolen ved simpel uaktsomhet har forårsaket skade på elevens personlige utstyr.

 

11.3 Taushetsplikt

Dersom Kunder gjennom sitt kursløp, kursarbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med KOLON blir kjent med bestemte opplysninger som de ikke skal gi videre, er Kundene underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter også kjennskap til noens personlige forhold.

Dette må ikke være til hinder for å varsle om kritikkverdige og ulovlige forhold.

Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet kursvirksomheten ved KOLON.

 

12. Tilbud etter avsluttet stedsbasert kurs ved kolon

12.1 Oppnådd en dårligere karakter i faget enn ønsket

Du har to muligheter til å følge kurset på nytt: 1) Ta hele kurset på nytt eller 2) Følge streaming, være del av fagets facebookgruppe, ha adgang til læreren og lærerens materiale i Canvas. Ved 1) må du betale fullpris for kurset. Ved 2) betaler du 50 % av fagets kurspris kommende semester.

For aktivering av tilbudet må du ha dokumentert målkarakteren skriftlig på begynnelsen av semesteret i samråd med lærer eller administrasjon. Tilbudet er gyldig i inntil ett år, og forutsetter at KOLON kjører det aktuelle kurset i denne tidsperioden.


12.2 Strøket på eksamen

Hvis du stryker i et fag etter å ha fulgt kurset hos KOLON, kan du ta faget på nytt til 50 % av kommende semesters kurspris. Tilbudet er gyldig i inntil ett år, og forutsetter at KOLON kjører det aktuelle kurset i denne tidsperioden.

 

13. Endring av vilkår

KOLON kan når som helst – etter 30 dagers forutgående varsel – endre disse vilkår. De til en hver tid gjeldende vilkår er tilgjengelige på våre nettsider og kan fås på forespørsel.

 

14. Annet

Ved signering av kontrakt eller ved kjøp via våre nettsider, aksepteres betingelser gitt i dette vedlegg. Se også våre vilkår for personvern.

Sale

Unavailable

Sold Out